تحولات نمایشگاهی هنرها در سایه نظریه های یادگیری در انتشارات دانشگاه به تالیف خانم دکتر زهرا رهبرنیا عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا در ادیبهشت ماه سال جاری به چاپ رسید.