کتاب مدیریت امکانات و رویدادهای مهم ورزشی به ترجمه دکتر ناهید اتقیاء عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسید.  مطالعه این کتاب به علاقه مندان رشته های متنوع تربیت بدنی توصیه می شود