برگزاری کرسی ترویجی خانم دکتر لادن معتمدی در دانشکده ادبیات

در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی) کرسی ترویجی با موضوع زبان پیامک: چگونگی، مزایا، معایب با ارائه خانم دکتر لادن معتمدی و نقادی خانم دکتر شراره چاوشیان و خانم دکتر نسرین دفترچی روز دوشنبه 9 اسفند 95 ساعت 10 - 8  در دانشگاه الزهرا، تالار حافظ دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.