کارشناسان ارتباط با صنعت

 کارشناس ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: لیلا جعفری سپاسی تلفن مستقیم: 85692829
مقطع تحصیلی: کاردان تلفن داخلی: 2829
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی خانواده نمابر: 88030652

 

 کارشناس ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: بهاره بزرگ نیا تلفن مستقیم: 85692830
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2830
رشته تحصیلی: علوم و فناوری نانو نمابر: 88030652