کتاب مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی به تالیف خانم دکتر ناهید اتقیاء عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در بهمن ماه سال 95 به چاپ سوم رسید.