کتاب نهایه الحکمه در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به تالیف آیت الله دکتر حسین حقانی زنجانی در دی ماه سال 95 به چاپ مجدد رسید