اجرای بهینه سازی نان های سنتی در دانشگاه الزهرا (س)