کتاب مبانی نظری هنرهای سنتی به تالیف دکتر ابوالقاسم دادور و خانم آزاده دالایی توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و با همکاری انتشارات مرکب سفید به چاپ رسید