کتاب نماد شناسی پوستر به تالیف دکتر فهیمه دانشگر توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و با همکاری انتشارات مرکب سفید به چاپ رسید