انتشارات دانشگاه الزهرا کتاب تولید علم حسابداری ایران در منطقه و جهان به تالیف رضوان حجازی و میلاد جهانی را به چاپ رساند.