معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی : یداله اردوخانی          

مدرك تحصیلی : د كترای تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

رتبه علمی: استاد

 


تلفن : 88030652

نمابر : 88030652