وظایف و مسئولیت های دفتر ارتباط با صنعت

اهم اقداماتی که در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صورت می گیرد عبارت است از؛

 1. معرفی توانمندی های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، خدمات تخصصی، مشاوره ای و سخت افزاری دانشکده ها به جامعه و صنایع
 2. اعلام نیازهای پژوهشی مشاوره ای و خدمات تخصصی سازمان های متقاضی به دانشکده های مرتبط
 3. دریافت پیشنهاد انجام طرح های پژوهشی فناوری و کاربردی از دانشکده ها و ارسال آن به سازمان ها
 4. عقد قراردادهای پژوهشی، فناوری و کاربردی با دستگاه های اجرایی
 5. نظارت بر حسن انجام قراردادهای مصوب
 6. انجام امور اداری، مالی و بیمه ای قراردادهای مصوب
 7. عقد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با دستگاه های اجرایی
 8. تهیه و به روزرسانی آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با فعالیت های دفتر
 9. برگزاری نمایشگاه های تخصصی
 10. هماهنگی جهت انجام بازدیدهای دوجانبه دانشگاه و صنعت
 11. معرفی دانشجویان به صنایع جهت گذراندن دوره های کارآموزی اجباری و اختیاری