دانشگاه مرکز اصلی تولید علم و فناوری، تربیت افراد متخصص و انجام پژوهش های علمی است. تحقیقات دانشگاهی که در دو زمینه نظری و عملی به انجام می رسد از یک سو موجب افزایش غنای دانش بشر گردیده و از سوی دیگر به حل مشکلات جامعه کمک می نماید. بدین ترتیب دانشگاه ها با تعلیم افراد آموزش دیده و نیز انجام پژوهش های نظری و کاربردی ارتباط خود را با جامعه برقرار و مستحکم می نماید. دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سال 1378 به منظور فراهم سازی و تقویت بستر ارتباط ميان پژوهشگران دانشگاه و پاسخگویی به نیازهای صنایع و جامعه و همچنین ارتقاء جايگاه دانشگاه الزهرا (س) ‌در ميان نقش آفرينان اين عرصه فعالیت خود را آغاز نمود.