تصویب آیین نامه جدید تخصیص اعتبار ویژه (گرنت)

 به منظور تأمین اهداف کلان برنامه راهبردی دانشگاه به ویژه ارتقاء رتبه دانشگاه در سطوح مختلف، بین المللی شدن دانشگاه و نیز هدفمندتر شدن فعالیت های گوناگون پژوهشی، آیین نامه جدید تخصیص اعتبار ویژه(گرنت) اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)در 376جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ3/12/1394و جلسه مورخ 4/12/1394 هیأت رئیسه دانشگاه، تصویب گردید. این آیین نامه از سال 1395 مورد اجرا قرار خواهد گرفت .