شورای پژوهشی دانشگاه

شوراي پژوهشي

.... ماده 21- به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.

ماده 22- اعضاي شوراي پژوهشي عبارتند از:الف) معاون پژوهشي دانشگاه ب) معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه ج) معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده و پژوهشكده د) يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشگاه (در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) هـ) دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي، صاحب فعاليت‌هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه

ماده 23- وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از: الف) همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه ب) ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله:

  • بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
  • هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
  • مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخلي و خارج دانشگاه
  • بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي

1-  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق 2-  بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش 3-  پيشنهاد چگونگي استاد از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي 4-  تهيه و تدوين آيين نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط 5- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع   مي‌دهد. 6- تصويب طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه 7- ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي 8- پيشنهاد آيين‌نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه 9- ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ‌التحصيلات دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ويژه 10- تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور 11- برنامه‌ريزي فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي 12- پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه