معرفی دفتر انتشارات

شورای انتشارات به منظور بررسي و چاپ آثار علمي اساتيد دانشگاه تشكيل مي‌‌گردد و اعضاي ‌آن مركب از معاون پژوهشي، نمايندگان دانشكده‌ها و نماينده پژوهشكده زنان مي‌باشد.

با گسترش فعاليت‌هاي علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌، شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها ضرورت تشكيل شوراي انتشارات را به منظور بررسي و ارزيابي آثار تأليفي و ترجمه‌اي اساتيد به تصويب رساند. آثاري كه بعد از تأييد گروه و دانشكده و پس از طي پروسه ارزيابي چاپ آنها در اين شورا مورد تأييد قرار بگيرد توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ مي‌رسد.