مدیران قبلی امور پژوهشی دانشگاه

  • سرکار خانم دکتر اعظم سازور
  • سرکارخانم دکتر پروین بهارزاده
  • سرکار خانم دکترشهین نعمت زاده
  • سرکار خانم دکتر سیده منوره یزدی