اهم وظایف اداره پژوهشی دانشگاه

اهداف و مسئولیت ها :
برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي پژوهشي در قالب سياست‌هاي دانشگاه، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي علاقمندان جهت فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه، مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه، به عهده اين معاونت است. هم چنين تماس با نهادها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي، برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط و مقررات، بررسي طرحهاي پژوهشي پيشنهادي و طرح آنها در شوراي پژوهشي دانشگاه، اجراي مصوبات شورا، و ايجاد ارتباط علمي با مراكز صنعتي و تحقيقاتي از عمده مسئوليت‌هاي اين معاونت است.
وظايف و مسئوليت‌هاي ديگر معاونت پژوهشي، به شرح زير است:

 

  •  انجام اقدامات لازم براي كسب مجوز چاپ و انتشار كتب پس از تصويب شوراي انتشارات دانشگاه الزهراء(س)
  • انجام اقدامات لازم براي پيگيري اجراي طرحهاي پژوهشي دانشگاه
  • نظارت بر انجام امور مربوط به نشريات علمي پژوهشي دانشگاه
  •  اقدام به تشكيل سمينارها، كنفرانسها و كنگره‌ها، رأساً يا با همكاري ديگر مؤسسات علمي و پژوهشي
  • اداره امور كتابخانه مركزي و مركز اسناد در دانشگاه
  • ايجاد بانك اطلاعات علمي و پژوهشي، به منظور ايجاد تسهيلات در امر پژوهش
  • ايجاد مركز رشد دانشگاه الزهرء(س) و گسترش فعاليت‌هاي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه