کرسی ترویجی تعهد تخییری

کرسی ترویجی با عنوان "تعهد تخییری" توسط سرکار خانم دکتر خدیجه مظفری برگزار خواهد شد.

این کرسی در تاریخ 13 بهمن­ ماه 1398 با نقادی خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و آقای دکتر عباس کریمی از اساتید دانشکده حقوق سیاسی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم، سالن گردهمایی برگزار می­ شود. همچنین مدیریت این کرسی بر عهده خانم دکتر الهام شریعتی می باشد.