برگزاری کارگاه روایت شناسی

معاونت پژوهشی کارگاه روایت شناسی را برگزار کرد.

در روز دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 کارگاه روایت شناسی توسط دکتر سینا اسکندری با هدف کسب مهارت های لازم جهت تبدیل مقاله و متن های نوشتاری به تولیدات چند رسانه ای کوتاه مدت (یک تا دو دقیقه) تشکیل شد. این کارگاه از طریق گزارش تولیدات چندرسانه ای به تشریح اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک گزارش علمی که شامل معرفی صاحب اثر (Know) بیان مسئله و مشکل (wow) چگونگی حل مشکل (How) و مزیت و برتری طرحی که ارائه شده (Baw) پراختند.