تشکیل اولین جلسه شیوه تکمیل پروفایل و بهبود وضعیت شاخص های اساتید و سامانه علم سنجی

اولین جلسه شیوه تکمیل پروفایل و بهبود وضعیت شاخص های اساتید و سامانه علم سنجی برگزار شد.

در تاریخ 6 بهمن 98 اولین جلسه از کارگاه سه جلسه ای شیوه تکمیل پروفایل و بهبود وضعیت شاخص های اساتید و سامانه علم سنجی برگزار شد. در اولین جلسه جناب آقای دکتر آل ابراهیم روش هایی که از طریق آن عضو هیات علمی می تواند خود را به دیگران معرفی کند نظیر ارکید، پابلون را مطرح نمود. در ادامه نحوه صحیح نوشتن نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، عناوین تحقیقی که محققین در آن کار می کنند را آموزش داد و در پایان جلسه، نحوه پیدا کردن کلیدواژه های استاندارد و صحیح که عامل افزایش رویت پذیری می شود را ارایه نمود.