کارگاه طرح کسب و کار برگزار شد

کارگاه طرح کسب و کار


کارگاه طرح کسب و کار برگزار شد.

کارگاه طرح کسب و کار ویژه دوره شتابدهی یاس 17 با حضور تیم های کسب و کار و آقای دکتر صیقلی منتور و مشاور استارتاپ ها در روز دوشنبه 13 آبان از ساعت 9 الی13 در مرکز نوآوری و شکوفایی تشکیل شد.تیم های کسب و کاردر این کارگاه با مباحثی از قبیل تابلو طراحی، شرکت های کسب و کار، اجزای اصلی برنامه کسب و کار، برنامه مالی و بازار، برنامه سازمانی و عملیاتی و... آشنا شدند و به مدت یک ماه فرصت دارند تا طرح کسب و کار تیم خود را بنویسند.