داوری مدل کسب و کار تیم های یاس17

مدل کسب و کار تیم های یاس 17 داوری شد.

آخرین جلسه از دوره پیش شتابدهی یاس 17 با داوری خانم دکتر حسین زاده شهری مدیر مرکز نوآوری

در روز دوشنبه 29 مهر از ساعت10 تشکیل شد. در این جلسه تیم های کسب و کار در حوزه های مختلف از جمله گردشگری، شخصیت شناسی، بورس و ... به ارائه مدل کسب و کار خود پرداختند. در پایان پس از داوری، تیم های برگزیده وارد دوره شتابدهی می شوند.