پایگاه الکترونیکی مجلات

*به دنبال راه اندازی پایگاه الکترونیکی مجلات در دانشگاه الزهرا ، نویسندگان محترم می توانند جهت ارسال مقاله به سامانه مجلات به آدرس http://journal.alzahra.ac.ir مراجعه نمایند