ماموریت تام

در راستای چشم انداز ارائه شده، رسالت تام کاهش موانع ورود فارغ اتحصیلان دانشگاه الزهرا به بازار کار است. در همین راستا، مرکز متولی برقراری ارتباط موثر میان متقاضیان نیروی کار با دانشجویان و فارغ التحصیلان است. برای برقراری پلی میان عرضه و تقاضای نیروی کار، تامعلاوه بر اطلاع رسانی، با برگزاری دوره های مهارت آموزی شغلی، درصدد است تا پاسخگوی پویایی‌های بازار کار باشد.