اخبار انتشارات

IMAGE چاپ کتاب رهیافت حل مسایل کنترل پروژه
دوشنبه, 08 بهمن 1397
کتاب رهیافت کنترل پروژه توسط انتشارات الزهرا به چاپ رسید. کتاب رهیافت حل مسایل...
IMAGE چاپ کتاب رنگدانه های طبیعی
چهارشنبه, 14 آذر 1397
کتاب رنگدانه های طبیعی توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسید. کتاب رنگدانه های...
IMAGE چاپ کتاب آیات الاحکام جزایی و قضایی
چهارشنبه, 14 آذر 1397
کتاب آیات الاحکام جزایی و قضایی توسط انتشارات الزهرا به چاپ رسید. کتاب آیات...
IMAGE چاپ کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی رویکردهای فمینیستی
شنبه, 14 مهر 1397
کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی رویکردهای فمینیستی توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به...
IMAGE چاپ کتاب بنیان های عملی کارآفرینی ایرانی
شنبه, 14 مهر 1397
کتاب بنیان های عملی کارآفرینی ایرانی نوشته دکتر ابراهیم عباسی (عضو هیأت علمی...