انتخاب دکتر سوسن باستانی به عنوان عضو اصلی انجمن جامعه شناسی

 

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد عضو اصلی انجمن جامعه شناسی ایران شد.

دکتر سوسن باستانی در انتخابات هیات مدیره دوره دهم به عنوان عضو اصلی انجمن جامعه شناسی ایران انتخاب شد.

این معاونت مراتب مسرت و تبریکات صمیمانه خود را خدمت ایشان ابراز داشته و توفیقات روز افزونشان را از خداوند متعال خواستار است.