داوری مدل کسب و کار تیم های یاس16

مدل کسب و کار تیم های یاس 16 داوری شد.

آخرین جلسه از دوره پیش شتابدهی یاس 16 با داوری خانم دکتر حسین زاده شهری مدیر مرکز نوآوری، خانم دکتر مشکدانیان و خانم بایرام زاده  در روز دوشنبه 24 تیر از ساعت11 تشکیل شد. در این جلسه تیم های کسب و کار در حوزه های مختلف از جمله صنایع دستی، معماری داخلی، رفتارهای حرکتی، بازاریابی و ... به ارائه مدل کسب و کار خود پرداختند. در پایان پس از داوری، تیم های برگزیده وارد دوره شتابدهی می شوند.