کارشناسان انتشارات

مدیر انتشارات

نام و نام خانوادگی فاطمه عباسی تلفن مستقیم: 88048933
مقطع تحصیلی دکتری تلفن داخلی: 2203
رشته تحصیلی بیولوژی دریا نمابر: 88048933

 

 

 

 کارشناس انتشارات

نام و نام خانوادگی معصومه السادات محسنی تلفن مستقیم: 88048933
مقطع تحصیلی کاردانی تلفن داخلی: 2203
رشته تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی خانواده نمابر: 88048933