کارشناسان ارتباط با صنعت

کارشناس مسئول ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی: پروین سنایی تلفن مستقیم: 85692830
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد تلفن داخلی: 2830
رشته تحصیلی: جمعیت شناسی نمابر: 88030652

 

 کارشناس ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی: لیلا جعفری سپاسی تلفن مستقیم: 85692829
مقطع تحصیلی: کاردان تلفن داخلی: 2829
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی خانواده نمابر: 88030652