رنگدانه های طبیعی

250,000 ریال

مولف: وی. کی. اهلووالیا

مترجمان: قدسی محمدی زیارانی، پریسا غلامزاده، واعظه فتحی واوسری

موضوع: رنگدانه ها ــ تجزیه و آزمایش

تعداد صفحه: 190

سال انتشار: 1397