زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها(جلد سوم)

125,000 ریال

دکتر روحا کسرای کرمانشاهی،دکتر محسن مبینی دهکردی، دکتر کیوان بهشتی مآل

توضیحات

درمجموعه چهار جلدي کتاب زیست‌شناسی سلولی و ملکولی باکتريها که جلد اول آن (پوششها و زوائد سلولی) درسال1381 دردانشگاه اصفهان با همکاري آقایان دکترمحسن مبینی دهکردي و دکترکیوان بهشتی مآل به چاپ رسید و چاپ‌ هاي دوم وسوم آن به ترتیب درسالهاي1386 و1393 چاپ شده است. جلد دوم این مجموعه تحت عنوان زیست‌شناسی سلولی وملکولی باکتریها )ژنوم باکتريها، آرکئیها، سیتوپلاسم و محتویات آن،رنگدانه و تمایز سلولی( با همکاري همکاران فوق الذکر و جلد سوم به عنوان زیست‌شناسی سلولی و ملکولی)باکتريهاي خاص،فرآیندهاي فیزیولوژیکی نوین( توسط اینجانب به طور همزمان باجلد دوم توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و دانشگاه اصفهان چاپ گردیده است.جلدچهارم این کتاب که در زمینه تغذیه و رشد و تکثیر و متابولیسم باکتريها می‌باشد دردست تهیه می باشد کتاب جلد دوم شامل هفت فصل میباشد که فصل اول در زمینه کلیات میکروب‌شناسی، سیتوپلاسم و محتویات آن مانند مواد اندوخته و بیوسنتز آنها و کاربردهاي آنها بوده و فصل دوم در مورد رنگدانه هاي باکتريها، نحوه بیوسنتزشان میباشدکه بسیارکامل نگاشته شده استفصل سوم به تمایز سلولی و تشکیل فرمهاي مقاوم باکتريها نظیر اندوسپور، کیستوهتر و سیستو حالت استراحت درسلولهاي و تمایز در کال و باکتريها و پدیده(V.B.N.C) باکتری اییزندهولی غیرقابل کشت مهاجرت) سوارمینگ(  درباکتريهایی نظیرپروتئوسوسراشیا، سودوموناسو همانند  DNA باسیلوس پرداخته شده است. فصل چهارم مشتمل برتغییرات ساختمان سازي و رونویسیدر آنها، گسترش رمزژنتیکی، بیانژنها و تنظیم آنها، پلاسمیدها و انواع آنها بوده و در فصل پنجم به ژنتیک آرکئیها از نظر همانندسازي، نسخه برداري وترجمه کهویژه این نوع از میکرو ارگانیسمها میباشد، پرداخته شده است. درفصل ششم، ژنتیک آکتینومیستها به ویژه استرپتومیسس‌ها از نظر همانندسازي و نسخه برداري و تشکیل اگزوسپور در آنها و بیانژنهاي مربوط به آنوتولید ژئوسمینوآنتیبیوتیک توسط استرپتومیسس‌ها موردمطالعه قرارداده شده است. در فصل هفتم، روابط انگلومیزبان که در آن از ساختارها وعملکرد دخیل در ارتباطات بین میز با نوانگل، سمومخارجسلولی (اگزوتوکسینها(، اندوتوکسینها و پدیده حدنصاب احساس درباکتريهاي گرم مثبت و گرم منفی، مکانیسم جذب آهن در باکتريهاي بیماری زا و نقش آهن در حد تب بیماریزایی آنها، آمده استاین کتاب ازنظر این که به بررسی هاي جدیدي که در زمینه هاي ژنتیکی انواع باکتريها و آرکئیها در آن مورد مطالعه قرارگرفته است و نیز تمایز سلولی که درباکتري هاي مختلف به صورت گوناگون بوده و سیتوپلاسمو محتویات آن و رنگدانه ها،که به صورت همزمان در یک جلد کتاب آمده است، مورد استفاده قرار گیرد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها(جلد سوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *