جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی

300,000 ریال

ابوالقاسم دادور، نازنین قریب پورشهریاری، فرناز عرب نیا

توضیحات

ﮐﺸﻮري ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ و ﺳﻨﺖﻫﺎي ﻓﺮاوان ﭼﻮن اﯾﺮان، در ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . از اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ وارث ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ وي را ﺷﮑﻞ ﻣ ﯽدﻫﻨﺪ، ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ و ﻏﺮق ﺷﺪن در دﯾﮕﺮي اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨّﺘﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره داراي ﺧﻮاﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در دﻧﯿﺎي ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺳـﻪ ﮐﺸـﻮر اول ﺟﻬـﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ و ﻫﻨـﺮﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺨّﺼﻪ ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و روح زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ  آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑـﻮد و آﺛـﺎر ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ي روح واﻻي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺴﺎن از زﻧﺪﮔﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ، رﻧﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

      ﻫﻨﺮ ﺳﻨّﺘﯽ اﯾﺮان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ، ﺗﻨّـﺰل ﮐـﺮد و از ﻋﻤـﻖ وﺟـﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻧﺸـﺄت ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اّﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ  وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺪرن ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر داﺷـﺖ و از زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه   ي آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا   ﻧﺒﻮد، ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﯿﺎي ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ و ﺟـــﺎﻧﺒﯽ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـــﺪم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣـﺪ، درﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﭼﺎر اﻓـﻮل ﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﺑـﯽ  ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺿـﺮﺑﻪ ي ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑـﺮ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣـﺎ زد. ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ از دﺳـﺖ رﻓـﺖ . اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ، ﮐـﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم آن ﻣﺎ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪي ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان، ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺗﻮﺟـه و ﺣﻤﺎﯾــﺖ دﺳــﺖ اﻧــﺪرﮐﺎران اﯾــﻦ ﻫﻨــﺮ ﺻــﻨﻌﺖ دارد .ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﺗﻤــﺎم اﻓﺘﺨــﺎرات ﻣﻠــﯽ و ﺗﻤــﺎم وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و دارد، ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻪ اﮐـــﻨﻮن دارد ﺑﺮازﻧﺪه ي ارزشﻫﺎي واﻻي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ.اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ اﯾـﺮان ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *